21
Januar
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

CO2-belastningen skal reduceres med 50 %

VELUX sætter ambitiøse mål for sin klimaindsats – CO2-belastningen skal reduceres med 50 % frem til 2020.
VELUXPageContent

VELUX har i en årrække haft en veldefineret miljøpolitik og har arbejdet aktivt for at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Ansvarlighed over for miljøet er dybt forankret i VELUX værdier og målet om at agere som en Mønstervirksomhed.

Nu intensiverer VELUX sin indsats for klimaet med betydelige investeringer og ambitiøse mål. Indsatsen er todelt, idet den retter sig mod såvel reduktion af virksomhedens egen miljøbelastning som mod miljøforbedringer i forbindelse med brugen af virksomhedens produkter.

"Selvom vi løbende har haft fokus på at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne, så er det vores overbevisning, at der nu er brug for at gøre endnu mere og for at sætte konkrete mål for vores egen indsats. Vores klima er under forandring, og der er et samfundsmæssigt behov for at reducere udledningen af CO2 og dermed den globale opvarmning. Vi har alle et ansvar for at bidrage til afhjælpning af de globale klimaproblemer, og det ansvar tager vi alvorligt. Derfor har vi vedtaget en ny ambitiøs klimapolitik", siger administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen, VELUX.

Det er VELUX mål at reducere gruppens globale CO2-belastning med 20 % i 2012 og med 50 % i 2020 – målt i forhold til 2007. Derfor investeres der over de kommende år op til 400 mio. kr. i en række energiforbedrende initiativer.

Ifølge VELUX Gruppens CO2-regnskab udledte virksomheden 100.000 tons CO2 i 2007.

Mere effektiv produktion og drift
Produktionsaktiviteterne i VELUX udgør ca. 95 % af virksomhedens samlede CO2-belastning, og initiativerne til reduktion af CO2-belastningen sigter derfor primært på at nedbringe energiforbruget i forbindelse med produktionen.

VELUX er allerede godt i gang på flere områder, og de igangværende og planlagte initiativer til driftsmæssig optimering omfatter blandt andet:
• Opvarmning via spånfyringsanlæg, der anvender træspåner fra produktionen
• Optimering af spånsugning via trykluft
• Optimering af kompressorteknologi

VELUX øvrige aktiviteter i salgsselskaber og administration udgør ca. 5 % af virksomhedens samlede CO2-belastning, og der iværksættes også her en række initiativer for at optimere energiforbruget, blandt andet elsparetiltag, tilpasning af rejseformer, optimering af papiranvendelse og "grønne check" af aktiviteter.

På vej mod den klimaneutrale bygning
"Udover at fokusere på CO2-belastningen fra vores egen produktion arbejder vi også intensivt på at levere produkter, der hjælper andre til at reducere CO2-udledningen fra bygninger. Gennem vores produkter og brugen af dem ønsker vi at bidrage til mere bæredygtigt byggeri. Vi kalder det "Sustainable Living". Bygninger står for 40 % af den vestlige verdens samlede energiforbrug. Dette niveau skal nedbringes – derfor er det naturligt, at vi som byggematerialeproducent tager vores del af ansvaret for, at det sker", siger administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen.

VELUX har en vision for fremtidens bæredygtige bygninger. For at demonstrere denne vision vil VELUX over de næste to år i samarbejde med en række producenter af byggematerialer opføre seks CO2-neutrale bygninger med det formål at eksperimentere med teknologiske løsninger. Husene vil blive overvåget og målt på energiforbrug og indeklima, og de erfaringer vil VELUX anvende i forbindelse med sin fremtidige produktudvikling. Konceptet kaldes for Model Home 2020, og målet er at skabe klimaneutrale bygninger med optimalt indeklima, frisk luft og dagslys.

God sammenhæng mellem klimahensyn og økonomi
"Reduktion af vores klimapåvirkning er et vigtigt element i vores samfundsmæssige ansvar som virksomhed. Samtidig tror vi, at vi via miljøansvarlighed bidrager til at sikre en mere effektiv og omkostningsbesparende produktion og drift, fortsat relevans af vores produkter og en styrkelse af vores omdømme. Derfor er det også vores overbevisning, at ansvarlighed over for klimaet og driftsøkonomi hænger fornuftigt sammen, og at vi opnår et konkurrencemæssigt forspring – også selvom nogle miljøinvesteringer vil have en længere tilbagebetalingstid end andre typer investeringer", siger administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen.

For at dokumentere sine fremskridt på klimaområdet vil VELUX fremover offentliggøre et globalt CO2-regnskab for VELUX Gruppen. CO2-regnskabet for 2008 forventes offentliggjort på selskabets hjemmeside med udgangen af marts 2009.

Læs mere om hvad VELUX gør for at reducere CO2-udledningenYderligere information:
Pressechef
Lone Ellersgaard
Tlf.: 40 40 71 56
Mail: press@velux.com

Om VELUX
VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 10 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget mere end 10.000 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.